Hvad tror du selv?

 

Konfirmationsforberedelsen er et ’once in a lifetime-forløb’, hvor store og små livsspørgsmål pludselig får en fast tid i ugeskemaet, og hvor man som ung udfordres til at skulle afklare og forklare sig. Det kræver tid og rum at finde ud af, hvad man selv tror, og hvad det religiøse livssyn kan betyde i forhold til en ”konfirmands virkelighed”.  Foredraget vil bl.a. belyse:

 • Hvad foregår der mellem ørerne på vore teenagere i denne tid?
 • Hvordan kan man som forældre være med til at skabe rum for disse refleksioner?
 • Hvordan kan man som forældre gribe de gode anledninger, som et konfirmandår giver, til at stille nogle af de gode livsspørgsmål?
 • Hvordan kan vi som forældre være med til at spørge ”Hvad tror du selv?” - uden nødvendigvis selv at have alle svarene.

 

Målgruppe:Konfirmandforældre

Foredraget holdes af Suzette Munksgaard

Teenager i huset - en gave eller en opgave?


At have teenagere i huset kan både være en gave og en opgave. Hvis vi prøver at se livet fra en teenagers perspektiv, kan vi måske blive bedre til opgaven og dermed bedre til at se det som en gave.
Vi ser lidt på teenage-kulturen generelt og lidt mere specifikt omkring:

 • Teenagers valg omkring venner, fritid, skole, sociale medier
 • Deres forventninger til voksne
 • Lidt om teenagers religiøsitet
 • Lidt om hvordan vi kan være med til at spille dem gode til livet

Målgruppe: Konfirmandforældre

Oplægget holdes af Søren Østergaard eller Suzette Munksgaard

Mere end blot to timer

 - Alternative strukturer for konfirmationsforberedelsen

Der er røre i andedammen i forhold til konfirmandforløbet, når reform-strukturerne omkring kirke, skole og konfirmationsforberedelse ikke længere er hellige og urørlige. Det udfordrer kirken til at indgå i et samarbejde med skolerne og finde nye og konstruktive rammer omkring konfirmandforløbet.

Med udgangspunkt i en evalueringsrapport af 5 forskellige konfirmandforløb i Viborg stift, ser vi på de erfaringer og anbefalinger, man har gjort sig med alternative konfirmandforløb (vekselvirkning ml morgen/eftermiddagslektioner og temadage, tema-uge i kirken, forlængede eftermiddage m.m.)

Vi ser på:

 • anbefalinger af både strukturelle og religionspædagogisk karakter
 • vigtige kateketiske elementer i forhold til dåbsoplæring (værdiformidling, erfaringsbaseret didaktik, relationelle tilgange)
 • hvilke byggesten er vigtige at tage med i det fremtidige struktur-arbejde?

Målgruppe: Provster/Præster, konfirmandundervisere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

"Konfirmationsforberedelse - mere end blot forberedelsen til en fest?"


På baggrund af en undersøgelse af konfirmander i Roskilde Stift (2008), Viborg Stift i 2012 og post-konfirmander fra unge fra Ålborg Stift (2012) tegnes et billede af konfirmanders forventninger til, oplevelse af og erfaring med kirkens konfirmationsforberedelse.

 • Hvad forventer konfirmander at få ud af et konfirmand år?
 • Hvilken betydning har relationen til præsten?
 • Hvilke forskelle er der på drenge og pigers forventninger og udbytte -  og på 7. og 8. klasser?
 • Hvilken betydning har konfirmandforløbet på deres videre møde med  kirke, gymnasiepræster, invitationer til ungdomskirke og sogneindsamlinger?
 • Hvilke udfordringer stilles der til kirkens konfirmandforløb i dag?

Vi ser desuden på unges forhold til kristendom, kirke og religiøsitet i en post-sekular sammenhæng og hvilken rolle kirken kan spille i deres videre ungdomsliv.

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

Kropslige tilgange med krop-umulige konfirmander


Megen kristendomsformidling bygger på den protestantiske fokusering på Ordets formidling, hvilket som oftest udmønter sig i en mundtlig formidling med megen verbal kommunikation. Nyere religionspædagogisk forskning peger på, at de traditionelle ”høre-sammenhænge” har brug for at blive understøttet af en kropslig tilstedeværelse og ”gøre-sammenhænge”, når vi skal formidle kristendom til nutidens unge, der lever i en tid præget af en kropslig ambivalens.

Ved at se på undervisningsstrukturer, forholdet mellem krop og læring og inddragelse af kropslige tilgange får man teoretisk baggrund og praktiske ideer til at tage fat på en mere kropslig konfirmationsforberedelse

 • Hvordan fastholder man koncentration og engagement med konfirmander ved at inddrage kropslige tilgange i undervisningen? 
 • Hvorfor er kropslighed og legale fysiske aktiviteter især vigtige i undervisningen med teenagere (drenge)?
 • Hvordan kan ”gøre-sammenhænge” understøtte de mere traditionelle ”høre- sammenhænge”?

Undervejs afprøves forskellige ideer til brug af opvarmningslege, koncentrationsøvelser, inddragelse af kirkerummet, forslag til praktisk/kreative projekter.

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere, kristendomsformidlere, konsulenter i Kirkeligt børne og ungdomsarbejde, efterskolelærere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

Just do it! - Drengetilgange i konfirmationsforberedelsen


Drenge i en konfirmandstue kan være en udfordring både for præst og drenge. Konfirmandundersøgelser viser, at drenge generelt oplever at få mindre udbytte af konfirmandforløbet end piger, og at mange præster har svært ved at skabe et positivt møde mellem drenge, kirke og præst. Derfor udfordres vi til at skabe rammer, der giver plads til drenge i konfirmandforberedelsen, så de ikke står uden for døren hele tiden.
I forbindelse med et metodeudviklingsprojekt har 36 præster i Roskilde og Helsingør stifter forsøgt at skabe et positivt møde med drengene i konfirmandforberedelsen. Vi ser på konklusionerne fra projektet:

 • Hvilke særlige sammenhænge og strukturer skal man være opmærksom på med drenge?
 • Hvilke redskaber kan man bruge så drenge får mulighed for at kunne definere sig i forhold til tro og religiøse spørgsmål?
 • Hvilken betydning kan relationelle tilgange og "gøre-sammenhænge" få for mødet med drenge i en kateketisk sammenhæng?
 • Kan kirken måske lære noget af drengene?

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere, kristendomsformidlere, konsulenter i Kirkeligt børne og ungdomsarbejde, efterskolelærere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard

Kirkerummet som formidlingsrum


Megen kristendomsformidling foregår i firkantede, skoleagtige rum med stole, borde og faste pladser. Hvilke formidlingsmuligheder ligger der i kirkerummets anderledes rum – både som et æstetisk, et eksistentielt og som et religiøst refleksionsrum? Kan rummet åbne op for andre formidlings- og forståelsesrammer, når vi skal formidle kristendom til nutidens unge, der lever i mange forskellige værdiladet rum – som dog oftest er lavloftet og firkantet?

Vi afprøver en række opgaver og øvelser i kirkerummet med udgangspunkt i:

 • en erfaringsbaseret didaktik
 • det ”udvidede læringsbegreb”
 • muligheder for at inddrage kirkerummet ikke kun som et ”træningsrum” for Fadervor og trosbekendelsen, men som en mulighed for at blive sat overfor ”Andetheden” i tilværelsen.

Målgruppe: Præster, konfirmandundervisere, sognemedhjælpere

Oplægget holdes af Suzette Munksgaard