Religionspædagogiske undersøgelser

Hvis unge skal kunne begå sig som ”religiøst myndige” individer i et globaliseret, demokratisk samfund, må den kirkelige religionspædagogik og kateketik være med til at give unge redskaber til at kunne definere sig i forhold til tro, religiøsitet og kristendom.

 

Gør en forskel!


CUR sætter gang i endnu et metodeudviklingsprojekt - denne gang med fokus på diakoni med unge.
Udgangspunktet er tanken om, at der sker noget, når man går fra meningsfællesskaber til handlingsfællesskaber. 

Projektet består af forskellige konkrete opgaver, som afprøves og herefter reflekteres over.
Målet er at finde metoder, der kan skærpe den kristne værdiformidling og engagere unge i medborgerskab.
De forskellige observationer undervejs bearbejdes til en artikel og en aktivitetsdatabase.


Månedsopgaver

Mød konfirmander der gerne vil snakke om skam og skyld


Skam, skyld, selvtillid, tro og tvivl!
Det er nogle af de helt centrale eksistentielle og religiøseemner, som dagens konfirmander gerne vil snakke om!
Men hvem tør være med til at skabe rum for refleksion og samtale om disse emner?
Konfirmationsforberedelse kan være et vigtigt mødested, hvor de unge møder både fortællinger og traditioner – og et rum og en præst - som kan være med til at sætte ord på troen, håbet og kærligheden.
 
Læs mere her i denne rapport, om de unge vi møder i dag

RefleX


Hvordan skabes et eksistentielt og religiøst refleksionsrum med unge?

RefleX er et metodeudviklingsprojekt i samarbejde med 20 præster, 500 konfirmander, 700 konfirmandforældre og en gruppe bedsteforældre. Her forsøger vi at udvikle en række redskaber, som kan være med til at skabe refleksionsrum. Erfaringerne fra forløbet i 2013/14 formidles i en håndbog om, hvordan voksne kan bringes på banen, så unge kan sætte ord på, hvad de tror på.

Projektet udvikles og gennemføres i samarbejde med Areopagos.

Læs mere om projektet her.

Se årsplanen her.

Månedsopgaver

Voksne, som ikke selv råder over færdige svar, er ikke et problem for den religiøse opdragelse – problematisk er derimod voksne, som ikke har nogen spørgsmål, og som heller ikke vil eller kan høre børn/unges spørgsmål.
- Friedrich Schweitzer, Barnets ret til religion, 2005

Mere end blot ord


I begyndelsen var ordet – eller var det?

Traditionel konfirmationsforberedelse er præget af ord … Mange ord! Men flere og flere præster oplever, at ordene ikke slår til, når kristendom og evangeliet skal formidles med konfirmanderne.

Med metodeudviklingsprojektet Mere end blot ord ønsker CUR at sætte fokus på anvendelsen af det udvidede læringsbegreb i konfirmationsforberedelsen hos en række præster landet over. Det udvidede læringsbegreb understreger vigtigheden af konfirmandernes engagement og deltagelse i konfirmandforberedelsen og tager afsæt i deres egen forståelse og egne refleksioner.

Omkring 50 præster deltager i projektet og de modtager hver måned en opgave på mail, som de skal afprøve med deres konfirmander. Opgaverne tager alle udgangspunkt i det udvidede læringsbegreb – de kan f.eks. have fokus på en legende tilgang, på relationelle tilgange, på kropslig tilgang, en dialogisk tilgang eller på konfirmandernes egne overvejelser og refleksioner.

Efterfølgende beder vi præsterne reflektere over forskellige aspekter vedrørende opgavens indvirkning på konfirmanderne. Formålet med refleksionerne er at rette præsternes opmærksomhed mod konfirmandernes læringsproces, og refleksionspunkterne går udelukkende på metoden og på konfirmandernes deltagelse og engagement.

Mere end blot ord er et projekt, der vil udvikle og udfordre konfirmandforløbet hos de deltagende præster, uden at disse nødvendigvis skal deltage i kurser, workshops eller temadage. Såvel afprøvning af opgaverne, som refleksion over månedsopgaverne foregår i præstens egen undervisningspraksis. På denne måde er det udvidede læringsbegreb sat i spil på to niveauer: for det første hos konfirmanderne i de konkrete opgaver; for det andet hos præsterne, som reflekterer over opgaven sammen med konfirmanderne og oplever et samspil mellem teori, praksis og refleksion. Den erfaring, præsten gør sig med opgaverne, kan overføres til andre sammenhænge. Det gælder både, når præsten bygger videre på en konkret månedsopgave og anvender den i anden sammenhæng, og når præsten oplever at en bestemt tilgang øger konfirmandernes engagement og refleksion.

Mere end blot ord er finansieret af folkekirkens udviklingsmidler.

Se årsplanen her

Mere end blot to timer

- erfaringer med alternativ konfirmationsforberedelse i Viborg

I Viborg Domprovsti og i Viborg Østre Provsti er der i 2011-2012 i fire sogne blevet eksperimenteret med alternative modeller i konfirmandforløbene. I forsøgene er der særligt blevet sat fokus på nye rammer, det vil sige forsøg med at indføre vekselvirkninger mellem korte og lange forløb, at have forlængede dobbelttimer, at holde pauser i vintermånederne, at forsøge at have henholdsvis morgen- og eftermiddagshold – som alt sammen bliver en del af en samlet årsplan. Center for Ungdomsstudier (CUR) har evalueret de alternative forløb. I evalueringsarbejdet er der blevet sat fokus på betydningen af de alternative forløb med afsæt i tre undersøgelsesparametre: Læring og værdiformidling, den praktiske planlægning og samarbejdsrelationer og flere perspektiver: Hvad siger præster, lærere, skoleledere – og ikke mindst konfirmanderne?

Læs en oversigtartikel om projektet her.

Læs hele evalueringsrapporten her.

Unge og kirke - høringer i Aalborg Stift

Hvad kan kirken gøre i forhold til, at unge oplever, at kristendommen og kirken opleves som relevant og betydningsfuld i ungdomstiden? 

Center for Ungdomsstudier (CUR) har på vegne af Aalborg Stift/Samtaleforum for Unge og Kirke (SUK) i Aalborg foretaget en ’ungdoms-høring’ som en del af udviklingen af en række kirkelige initiativer. I alt 139 elever fra tre forskellige efterskoler deltog i høringen.

Resultaterne af høringerne udmønter sig i forskellige anbefalinger, som dels er af overordnet karakter, dels relaterer sig til enkelte initiativer og dels knytter sig til kommunikation og inddragelse i kirkeligt arbejde.

Læs rapporten og anbefalingerne her.

Drenge og konfirmationsforberedelse: Just do it!

Teenagedrenge er ikke de letteste at undervise – heller ikke i konfirmandstuen. Drenge befinder sig et andet sted rent udviklingsmæssigt (både hormonelt og fysiologisk) end piger. Pædagogisk forskning peger på, at en mere konkret og handlingsorienteret tilgang i undervisningen med drenge er nødvendigt. Det er vigtigt at kunne ”Just do it” med drengene. – Og hvordan gør man det i konfirmandstuen?

I året 2009-10 samarbejdede 25 præster i Helsingør og Roskilde Stift med Suzette Munksgaard fra CUR om at udvikle en række metodiske tilgange, så flere drenge oplever, at konfirmandundervisningen også er for dem. Et udviklingsprojekt med en praksisorienteret ”Just do it” tilgang.

Se udgivelsen med erfaringerne fra projektet hos Forlaget Ungdomsanalyse.nu

 

Mere end blot forberedelsen til en fest

Undersøgelsen ”Mere end blot forberedelsen til en fest?” er udarbejdet i samarbejde med 26 sogne i Roskilde Stift og er baseret på 1000 konfirmanders besvarelser, gennem spørgeskemaer, interviews, stile og feltstudier i løbet af et konfirmandår.

Undersøgelsen stiller spørgsmålet: Hvad er formålet med konfirmationsundervisningen, lærer konfirmanderne noget, hvilken slags viden er det, og kan de bruge det til noget? Spørgsmålene sættes ind i en ramme af udsagn fra sociologer og teologer, som har gjort sig overvejelser over, hvad religiøs dannelse er, og dermed hvad indholdet af undervisningen med fordel kan komme omkring, når man underviser konfirmander. 

Den religiøse dannelse

Det stigende fokus på religion, tro og spiritualitet i det offentlige rum har for mange ført til en erkendelse af, at vi mangler sprog til at indgå i en samtale med andre religioner. I den sammenhæng skal de unge konfirmeres, og det er derfor vigtigt, at de udrustes til at kunne indgå i en sådan diskussion, og at konfirmandundervisningen bidrager til deres religiøse dannelse. 

Rapportens indhold

Kapitel 1 og 2 sætter konfirmationsundervisningen ind i en samfundsmæssig og ungdomskulturel ramme. Kapitel 3 giver nogle bud på dannelse, udviklingen af den unges religiøsitet og flere bud på, hvad religiøs dannelse betyder i dag. Handler vores undervisning hovedsageligt om "kirke-socialisering", altså træning i at "gå i kirke" med fokus på at lære ritualerne, Fadervor og kirkeåret at kende, eller vil vi i højere grad udstyre konfirmanderne med evnen til at reflektere over de store spørgsmål i forhold til den hverdag, de lever i? Kapitel 4 og 5 udgør analysen med fokus på hhv. konfirmandernes religiøse udgangspunkt og selvforståelse, gudstro og gudsforestilling, og de motiver og forventninger de kommer til undervisningen med. Kapitel 6 samler op, diskuterer og perspektiverer, og kapitel 7 kommer med konkrete, brugbare didaktiske overvejelser til undervisning af konfirmander. Rapporten er udarbejdet af Søren Østergaard og Suzette Munksgaard.

Læs rapporten her.

Religionspædagogiske undersøgelser

En religionspædagogisk undersøgelse kan sætte fokus på: 

  • Unge og den religiøse samtale
  • Unges gudsbilleder og gudsopfattelser i en globaliseret og digitaliseret verden
  • Hvordan kan digitale billeder og musikvideoer bruges i forhold til      kristendomsformidling?
  • Mulighederne i en kropslig implementering af kristendom
  • Hvordan skabes der dialog og eksistentielle samtaler, så unge får ”ord på, hvad de tror på”?
  •  Unge og mulighederne i postkonfirmandarbejde
  • Religiøse strategier blandt unge i dag
  • Praktiske/kreative tilgange til kristendomsformidling
  • Udviklingspotentialer i konfirmandundervisningen